Pamětní deska letců RAF v Třebíči

Mezi nejdůležitější události roku 2006 v našem městě patřilo bezesporu slavnostní odhalení pamětní desky se jmény šesti třebíčských rodáků, kteří v letech 1940-1945 bojovali na straně spojenců v britském královském letectvu RAF.

Jmenovitě to byli:

Stanislav Hunáček

Emanuel Krajina

Bedřich Kružík

Josef Macháček

Karel Nahodil

Jindřich Svoboda

Pamětní deska letců RAF v Třebíči. Foto SHLTřebíč.

„V boji za svobodu a demokracii mezi jinými prokázali velké hrdinství a osobní statečnost také ti občané předválečné Československé republiky, kteří se v letech 1940 – 1945 aktivně zúčastnili leteckých bitev jako příslušníci RAF a významnou měrou tak přispěli k porážce hitlerovského Německa. V těchto bojových střetech řada z nich padla a konce války se bohužel nedožila.“

Tato slova pronesl na projevu při odhalování pamětní desky 4. května 2006 pan Stanislav Mastný tehdejší místostarosta města Třebíče. Pietní akt spojený s odhalením desky proběhl před budovou Městského úřadu v Třebíči.

Samotnému odhalení pamětní desky, a s tím spojeného obřadu, předcházela celá řada přípravných akcí. Je třeba říci úvodem, že hlavním iniciátorem a organizátorem této významné události byl pan Stanislav Mastný. Jednou z pohnutek, které jej motivovaly byl jistě ten fakt, že sám je příbuzným válečného letce Stanislava Huňáčka. Snad právě tomu vděčíme, že pamětní deska vznikla a je dodnes umístěna na budově Městského úřadu. Její symbolika spočívá mimo jiné v tom, že je umístěna vedle pamětní desky, věnované našim občanům – legionářům, kteří bojovali na frontách první světové války a zabezpečili vznik první naší republiky. Je to pokračování našeho národního uvědomění a přihlášení se k tradicím.

Je třeba zdůraznit, že bylo nutné vybrat z velkého počtu občanů Třebíčska, kteří taktéž sloužili v zahraničních armádách a také dobrovolně odešli po roce 1939 bránit a osvobodit naši republiku od německé nadvlády. Při začátku výběru jmen bylo nutné nejdříve specifikovat, podle kterých kritérií budou tato jména posuzována. I když se zdálo, že tento výběr bude snadný, přesto jsme tomu věnovali velkou a významnou pozornost. Je třeba říci, že v dokumentech, které nám byly k dispozici existuje v Třebíči a v bývalém třebíčském okrese více, než 36 jmen, která byla posuzována. Tato fakta byla čerpána především z knihy Příslušníci Československého letectva v RAF. Jedná se o dokument, který vydalo Ministerstvo obrany ČR v roce 1999,a je jediným uceleným dokumentem, který je používán při řešení úkolů tohoto druhu. Náš výběr jmen byl po dlouhých debatách uzavřen a ustálil se na výše uvedených šesti jménech letců, kteří se prokazatelně nejen v Třebíči narodili, ale také zde nějaký čas měli své bydliště. Tímto jsme se k výběru jmen příslušníků RAF již nevraceli a dokázali bychom před případnými protinávrhy svoje stanoviska obhájit.

Dále bylo potřeba stanovit program oslav celé této události. Termín oslavy byl stanoven na 4. května 2006 na 16hodinu. Bylo rozhodnuto, jakým způsobem celá oslava proběhne a kdo bude přizván jako host. Dále byla navázána spolupráce se zástupci letecké základny v Náměšti nad Oslavou o možnosti průletu vojenských letounů, účasti vojenské hudby a celém zabezpečení slavnosti.

Při prezentaci akce spočíval hlavní úkol na šéfredaktorovi Třebíčského zpravodaje panu Mgr. Milanovi Krčmářovi, který zpracoval články do vydání čísel 04, 05 a 06, které se věnovaly této problematice. V jednotlivých uvedených číslech byly postupně zveřejněny podrobné informace o příslušnících RAF, kteří jsou uvedeni na pamětní desce. Samozřejmě jak už to bývá i zde se vyskytl velký problém. O panu Josefovi Macháčkovi jsme do vydání tohoto čísla nesehnali žádné jiné informace než ty, které byly obecně známy z literatury. Po válce se stopa pana Macháčka ztrácí kdesi ve světě a ani z vojenských archivů nešlo vypátrat kde a jak zemřel. Jisté však bylo, že patří mezi ty třebíčské rodáky, kteří skutečně nasazovali své životy v boji za demokracii. Jak již to také bývá, náhoda přispěla k tomu že se přihlásili příbuzní pana Macháčka až po zveřejnění seznamu vybraných letců v Třebíčském zpravodaji. Pan Hobza, příbuzný pana Macháčka nám donesl dokumenty na radnici, kde jsme mohli sestavit celý obraz osobnosti pana Macháčka a tento byl zveřejněn v dalším čísle Třebíčského zpravodaje.

Ještě existuje celá řada zajímavostí kolem této akce, důležité je připomenout také že tvůrce pamětní desky je pan Ladislav Vlna, toho času student AMU Praha. Tento vytvořil návrh a zhotovil také pamětní desku.

Samotný akt odhalení pamětní desky proběhl 4. května 2006. Slavnostního odhalení se zúčastnili předseda Svazu letců ČR plk. Stanislav Filip, dále velitel 22.letecké základny v Náměšti nad Oslavou, dále za Britskou stranu reprezentoval plk.Hugh Purcell a jeho zástupce Dave Garside, byli přítomní též členové Letecké Historické Společnosti Vyškov atd.

Celou akci umocňoval nízký přelet tří bitevníků L-159 ALCA nad Karlovým náměstím. K tomu hrála Vojenská hudba z Olomouce, přítomni byli také členové Českého svazu bojovníků za svobodu reprezentovaného paní Dr. N. Kavalírovou. Úvodní projev přednesl plukovník Stanislav Filip, vlastní odhalení provedl plukovník Emil Boček, spolubojovník letců z pamětní desky a válečný stíhač. Slavnosti se dále zúčastnila sestra pana S. Huňáčka s jeho synovcem a jeho neteří, dále sestra pana Emanuela Krajiny s jeho neteří, také synovec pana Josefa Macháčka. Až z dalekého anglického Norfolku přiletěl do Třebíče také syn pana Nahodila Peter, který se zde setkal se svými příbuznými.

Akce se velmi vydařila i díky pěknému počasí. V Třebíčském zpravodaji vyšlo závěrečné poděkování Města Třebíče všem těm, kteří se uvedené akce zúčastnili a zejména těm, kteří ji pomohli zorganizovat.

Závěrem lze říci, že pamětní deska slouží a bude sloužit k prohloubení paměti národa a také jako dík nám žijícím za odvedené úsilí, obětavost a hrdinství všech, kteří nasadili své životy za svobodu demokracii a možnost našeho dnešního života v klidu a míru.

Pozn. Vzhledem k nedostatku času a místa jsem neuvedl svůj vztah k této problematice což je letecké historie, kterou se zabývám již více jak 40 let. Ke spolupráci s Měst.úřadem v Třebíči jsem přistoupil po jiné podobné akci, kdy jsem začal pracovat na historii tzv. Peřinovy mohyly, která se nachází v Lorencových sadech. Tento monument je ojedinělý. Mne zaujala tehdejší snaha obyvatel Třebíče o vybudování této mohyly. Šlo o událost, která se stala v roce 1931 při prvním veřejném Leteckém dnu v Třebíči kdy zahynul předváděcí pilot Václav Peřina, tehdejší člen Moravského Aeroklubu Brno. Moji snahou bylo tento památník opět zpřístupnit veřejnosti a o toto jsem požádal tehdejší vedení třebíčské radnice, které mi vyšlo vstříc. Byl jsem nadšen jejich přístupem i když se nám nepodařilo splnit náš cil, kde nedošlo k dohodě se soukromým majitelem a územními orgány samosprávy a dodnes tento monument letecké historie neplní svoje poslání. Tehdy začala moje spolupráce i s panem Stanislavem Mastným, která se potom prohloubila a přenesla na akci pamětní desky.

Zde jsem využil svoje zkušenosti z LHS, kde podobné akce jsem organizoval a moje činnost v tomto případě směřovala zejména získat všechna přesná data která budou uvedena na pamětní desce, která bude sloužit veřejnosti. Toto se mi podařilo a jsem rád, že když procházím kolem radnice tak vidím, že tam je součást mé práce.

Jistě by stálo za zmínku i to, že Třebíč má mezi svými rodáky celou řadu významných osobností z pohledu historického, jež by měli být zmiňováni daleko více. Myslím tím zejména práci organizací, které se podílejí na výchově mládeže, ať jsou to školy, muzea a další instituce, které jsou státem určeny a honorovány za tuto svoji činnost. Myslím si, že tato oblast není plně zvládnuta a je zde ještě mnoho práce, kterou nemohou nahradit amatérské instituce.

text: Jiří Kabát

Publikováno ve vlastivědném sborníku Muzea Vysočiny Třebíč 14/2015

 

Dne 4.května 2006 byla na budově Městské radnice v Třebíči odhalena pamětní deska třebíčským rodákům, příslušníkům RAF:
F/Lt. HUŇÁČEK Stanislav, bombardovací pilot 311. peruť;
F/O. KRAJINA Emanuel, stíhací pilot signal s.;
W/O. KRUŽÍK Bedřich, palubní operátor 68. peruť;
Sgt. MACHÁČEK Josef, mechanik 311. peruť;
W/O. NAHODIL Karel, palubní inženýr 311. peruť;
Sgt. SVOBODA Jindřich, bombardovací pilot 311. peruť.

Součástí připomínky těchto mužů byla také výstava, kterou ve spolupráci s Ing. Jiřím Kabátem uspořádal Třebíč Nuclear Model Club. Výstava, instalovaná v prostorách třebíčské radnice, obsahovala informace a fotografie, dokládající působení našich letců v RAF. Nedílnou součástí byly dobové artefakty a hlavně precizně zpracované modely letadel, na kterých letci v Anglii bojovali. Svou vysokou odbornou úrovní výstava s názvem  „Vzpomínky na nebeské jezdce“ důstojně doplnila program vzpomínkových slavností.

Fotografie z výstavy a slavnostního odhalení pamětní desky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *